Informačný servis
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Kaly z komunálnych ČOV
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
Dusičnanová smernica
 
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
 

Medzilaboratórne porovnávacie skúšky - MPS

 • Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH), Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku (NRL) je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) na organizovanie programov skúšok spôsobilosti/ medzilaboratórnych porovnávaní - príloha na stiahnutie


Základné informácie
- Informácia o spracúvaní osobných údajov k MPS a evidencii
- Prihláška do evidencie PSS (platí pre nových záujemcov)
- Informácie pre záujemcov


MPS na rok 2023
- Ročný plán PSS na rok 2023
- Zoznam prihlásených účastníkov do jarného kola PSS 2023 (MPS-HBR-SAA-ZPV-4/2023) k 18.4.2023
- Zoznam prihlásených účastníkov do jarného kola PSS_MPS_OPoV_5_2023
- Zoznam prihlásených účastníkov MPS-OOV-6/2023
- Zoznam prihlásených účastníkov MPS-OPiV-9/2023
- Zoznam prihlásených účastníkov do jesenného kola PSS (MPS-RR-MBR-SOA-10/2023) - aktualizovane

UPOZORNENIE

Od roka 2021 Záverečné správy a získané Osvedčenia na základe úspešnej účasti v medzilaboratórnej skúške spôsobilosti (MPS) budú zasielané iba elektronicky na adresu kontaktnej osoby uvedenej v Záväznej prihláške - objednávke konkrétnej MPS.


Názov Prihláška Pokyny Metodika/odb. harmonogram Rozborový list/identifikačná karta Referenčné hodnoty Poznámka Výsledky
Editovateľná Len tlač Tlač Edit
MPS-HBR-4/2023         
MPS-SAA-4/2023        
MPS-ZPV-4/2023        
MPS-OPoV-5/2023      
MPS-OOV-6/2023      
MPS-RR-10/2023          
MPS-MBR-10/2023        
MPS-SOA-10/2023        
MPS OPiV-9/2023      
                 

Medzilaboratórne porovnávacie skúšky

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa MPS napíšte na angelika.kassai@vuvh.sk