Informačný servis
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Kaly z komunálnych ČOV
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
Dusičnanová smernica
 
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
Zadávanie zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona o VO
Súťažné podklady
Správy o zákazke
Informácie podľa §41
Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk - §44
Súhrnné správy o zákazkách podľa §9 o VO Rok 2014
Rekonštrukcia hydraulických laboratórií - výzva
Vytvorenie maloplošných mokradí a občasných vodných plôch – výzva
Ultrazvukový príložný prietokomer – 1 ks
Magneticko-indukčné prietokomery priemer DN 300 a DN 400 – výzva
Ultrazvukový hladinomer so zobrazovacou jednotkou – 10 ks
Prenosná geodetická GNSS stanica
Mininakladač s príslušenstvom (lopata a paletové vidly) - výzva
Reaktivácia a upgrade licencií ArcGIS - výzva
3D Terestrický laserový skener s príslušenstvom – 1 ks
3D Terestrický laserový skener s príslušenstvom – 1 ks
Autochladnička kompresorová vrátane káblov na pripojenie – 8 ks
Profesionálny vozík na prepravu vzoriek - transportný a laboratórny
Upgrade databázy iMon-dusičnany
Výpočtová technika – PC, monitory, externé HDD, USB
Výskumný čln s príslušenstvom – 1 ks
Kĺbový mininakladač s príslušenstvom – 1 ks
Diaľkovo ovládaná plávajúca platforma pre meracie zariadenie ADCP – 1 ks
Chladiaci kompresorový box 2x
Vybudovanie monitorovacích staníc na meranie koncentrácie plavenín Dunaja
Dodávka, montáž, vykonanie odbornej skúšky mostového žeriavu
Hydrogeologické vrty 8ks
Limnigrafické sondy 12 ks - zrušené
Limnigrafické sondy 12 ks - opakované vyhlásenie
Vybudovanie monitorovacích staníc na meranie koncentrácie plavenín Dunaja
Server a 2 ks switch
IKT technika