HLAVNÉ MENU

DAĽŠIE ODKAZY
 •  European Main River Basins
 •  WasserBLIcK
 •  International Commission for the Protection of Rhine (ICPR)
 •  Elbe

Úvod

Pracujeme na príprave novej stránky. Nová stránka bude čoskoro dostupná na adrese:  https://www.vuvh.sk/manazment-povodi/udrzatelne-vyuzivanie-vod/
V prípade, ak sa Vám nepodarilo otvoriť dokument zverejnený na tejto stránke, kontaktujte nás na  andrea.vranovska@vuvh.sk

Článok 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000 ustanovujúcej rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky (tzv. Rámcová smernica o vode, RSV) ukladá členským štátom povinnosť podporiť aktívne zapojenie všetkých dotknutých strán pri uplatňovaní tejto smernice. Za tým účelom Výskumný ústav vodného hospodárstva pod gesciou Ministerstva životného prostredia SR vypracoval internetové stránky venované problematike implementácie smernice pre vodnú politiku EÚ v SR, ktoré boli následne .aktualizované v rámci projektu financovaného z operačného programu Životné prostredie pre programové obdobie 2007 - 2013 „Informačná a vzdelávacia kampaň o vodnom plánovaní v zmysle smernice 2000/60/ES vo vzťahu k ochrane prírody a krajiny."

Stránky obsahujú základné informácie o požiadavkách a cieľoch Rámcovej smernice o vode a o postupe jej implementácie v SR, vrátane čiastkových výstupov a správ predkladaných Európskej komisii.

Významné linky
MŽP SR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky.
VÚVH
Výskumný ústav vodného hospodárstva.
SHMÚ
Slovenský hydrometeorologický ústav
SVP
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
SAŽP
Slovenská agentúra životného prostredia.
ŠGUDŠ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Európska komisia, Životné prostredie, Voda
European Commission, Environment, Water
Európska environmentálna agentúra
European Environment Agency
JRC - Európsky Inštitút pre životné prostredie a udržateľnosť
Joint Research Centre – Institute for Environment and Sustainability
Svetová zdravotnícka organizácia
World Health Organisation
Medzinárodná komisia pre ochranu rieky Dunaj
International Commission for the Protection of the Danube River
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
Organisation for Economic Co-operation and Developement, Environment Directorate