Informačný servis
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Kaly z komunálnych ČOV
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
Dusičnanová smernica
 
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

MPS archív 2022

Medzilaboratórne porovnávacie skúšky - MPS

 • Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH), Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku (NRL) je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) na organizovanie programov skúšok spôsobilosti/ medzilaboratórnych porovnávaní - príloha na stiahnutie


Základné informácie
- Informácia o spracúvaní osobných údajov k MPS a evidencii
- Prihláška do evidencie PSS
- Informácie pre záujemcov

MPS na rok 2022
- Ročný plán PSS na rok 2022
- Zoznam prihlásených účastníkov do jarného kola PSS 2022 (MPS-SAA-ZOV-4/2022) k 26.4.2022
- Zoznam prihlásených účastníkov do jesenného kola PSS 2022 (MPS-OPiV-9/2022)
- Zoznam prihlásených účastníkov do jesenného kola PSS 2022 (MPS-HBR-MBR-SOA-9/2022) k 27.9.2022

Názov Prihláška Pokyny Metodika/odb. harmonogram Rozborový list/identifikačná karta Referenčné hodnoty Poznámka Výsledky
Editovateľná Len tlač Tlač Edit
MPS - SAA - 4/2022 Stopová anorganická analýza
MPS - ZOV - 4/2022 Základný fyzikálno-chemický rozbor
MPS - SOA - 9/2022 Stopová organická analýza
MPS - HBR - 9/2022
Hydrobiologický rozbor vody
MPS - MBR - 9/2022 Mikrobiologický rozbor vody
MPS - OPiV - 9/2022
Odber pitnej vody

Medzilaboratórne porovnávacie skúšky

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa MPS napíšte na angelika.kassai@vuvh.sk