Informačný servis
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Kaly z komunálnych ČOV
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
Dusičnanová smernica
 
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

MPS archiv 2018

Medzilaboratórne porovnávacie skúšky - MPS

 • Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH), Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku (NRL) je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) na organizovanie programov skúšok spôsobilosti/ medzilaboratórnych porovnávaní - príloha na stiahnutie


Základné informácie
- Informácia o spracúvaní osobných údajov k MPS a evidencii
- Prihláška do evidencie PSS
- Informácie pre záujemcov


MPS na rok 2018
- Ročný plán PSS na rok 2018
- Sprievodný lista ponuka PSS na rok 2018
- Zoznam prihlásených účastníkov do jarného kola PSS, MPS-OPiV-1/2018 aktualizovaný k 23.1.2018
- Sprievodný list – jesenné kolo 2018
- Zoznam prihlásených účastníkov do jarných kôl PPS MPS 2018
- Zoznam prihlásených účastníkov do jesenného kola PSS MPS-OPoV-10/2018
- Zoznam prihlásených účastníkov do jesenného kola PSS MPS výdaj vzoriek 23.10.2018

MPS na rok 2019
- Ročný plán PSS na rok 2019


NázovPrihláškaPokyny Metodika/ odberový harmonogram Rozborový list/identifikačná karta Referenčné hodnotyPoznámka
EditovateľnáLen tlačTlač Edit
MPS - SAA - 4/2018 Stopová anorganická analýza
MPS - ZPV - 4/2018     Základný fyzikálno-chemický rozbor
MPS - SOA - 10/2018 Stopová organická analýza
MPS - HBR - 4/2018   Hydrobiologický rozbor vody
MPS - MBR - 10/2018   Mikrobiologický rozbor vody
MPS - OPiV - 1/2018
  Odber pitnej vody
MPS - OPoV- 10/2018


Odber povrchovej vody - mapa

Medzilaboratórne porovnávacie skúšky

Akékoľvek informácie týkajúce sa MPS faxujte na číslo 02 54 418 047, resp. 02 54 411 941 alebo volajte na telefónne čísla 02 59 344 485, 428 , prípadne mobil 0918 360 169.