Informačný servis
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Kaly z komunálnych ČOV
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
Dusičnanová smernica
 
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

MPS archiv 2017

Medzilaboratórne porovnávacie skúšky - MPS

 • Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH), Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku (NRL) je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) na organizovanie programov skúšok spôsobilosti/ medzilaboratórnych porovnávaní - príloha na stiahnutie


Základné informácie
- Prihláška do evidencie PSS
- Informácie pre záujemcov


Rok 2018.
- Ročný plán PSS na rok 2018
- Sprievodný lista ponuka PSS na rok 2018


MPS na rok 2017
- Ponuka, Program skúšok spôsobilosti na rok 2017
- Plán MPS na rok 2017
- Program skúšok spôsobilosti, prihláška jarné kolo 2017
- Program skúšok spôsobilosti, jesenné kolo 2017

Aktualizovaný zoznam prihlásených účastníkov MPS 11.4.2017
Zoznam prihlásených účastníkov MPS OPiV 3/2017
Zoznam prihlásených účastníkov MPS 25.4.2017
Zoznam prihlásených účastníkov MPS-OOV-6/2017
Zoznam prihlásených účastníkov MPS 10.10.2017
Aktualizovaný zoznam prihlásených účastníkov MPS 10.10.2017

NázovPrihláškaPokyny Metodika/ odberový harmonogram Rozborový list/identifikačná karta Referenčné hodnotyPoznámka
EditovateľnáLen tlačTlač Edit
MPS - ZPV - 4/2017

Základný fyzikálno-chemický rozbor
MPS - RR - 10/2017
 
  Rádiochemický rozbor
MPS - SAA - 4/2017

 Stopová anorganická analýza
MPS - SOA - 4/2017
  Stopová organická analýza
MPS - ZOV - 10/2017

 Základný fyzikálno-chemický rozbor
MPS - SAA - 10/2017

 Stopová anorganická analýza
MPS - SOA - 10/2017


Stopová organická analýza
MPS - HBR - 4/2017Hydrobiologický rozbor vody
MPS -  MBR - 4/2017Mikrobiologický rozbor vody
MPS -  OPiV - 3/2017

Odber pitnej vody
MPS - OOV - 6/2017
 


Odber odpadovej vody
mapa ČOV

Medzilaboratórne porovnávacie skúšky

Akékoľvek informácie týkajúce sa MPS faxujte na číslo 02 54 418 047, resp. 02 54 411 941 alebo volajte na telefónne čísla 02 59 344 485, 428 , prípadne mobil 0918 360 169.