Informačný servis
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Kaly z komunálnych ČOV
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
Dusičnanová smernica
 
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

MPS archiv 2016

Archív MPS na rok 2016

- Ponuka, Program skúšok spôsobilosti na rok 2016
- Plán MPS na rok 2016
- Zoznam prihlásených účastníkov MPS OPiV 3.2016
- Zoznam prihlásených účastníkov do jarných kôl PSS MPS, výdaj vzoriek 12.4.2016
- Zoznam prihlásených účastníkov do jarných kôl PSS MPS, výdaj vzoriek 26.4.2016
- Zoznam prihlásených účastníkov do jarného kola MPS-OPoV, 24.5.2016
- Zoznam prihlásených účastníkov do jarného kola MPS-OOV, 7-8.6.2016
- Zoznam prihlásených účastníkov MPS OOV 62016
- Zoznam prihlásených účastníkov jesenných kôl PSS MPS, výdaj vzoriek 11.10.2016


NázovPrihláškaPokyny Metodika/ odberový harmonogram Rozborový list/identifikačná karta Referenčné hodnotyPoznámka
EditovateľnáLen tlačTlač Edit
MPS - ZPV - 4/2016

Základný fyzikálno-chemický rozbor
MPS - RR - 4/2016
 
 Rádiochemický rozbor
MPS - SAA - 4/2016

 Stopová anorganická analýza
MPS - SOA - 4/2016
 
  Stopová organická analýza
MPS - ZOV - 10/2016 

 Základný fyzikálno-chemický rozbor
MPS - SAA - 10/2016 

 Stopová anorganická analýza
MPS - SOA - 10/2016 
 

 Stopová organická analýza
MPS - HBR - 4/2016


Hydrobiologický rozbor vody
MPS -  ETS - 4/2016


Ekotoxikologické skúšky
MPS -  MBR - 4/2016


Mikrobiologický rozbor vody
MPS -  OPiV - 3/2016


Odber pitnej vody
MPS -  OPoV - 5/2016


Odber povrchovej vody
mapa
Fotografie
MPS - OOV - 6/2016
 

Odber odpadovej vody
mapa ČOV
obr.2obr.3obr.4

Medzilaboratórne porovnávacie skúšky

Akékoľvek informácie týkajúce sa MPS faxujte na číslo 02 54 418 047, resp. 02 54 411 941 alebo volajte na telefónne čísla 02 59 344 485, 428 , prípadne mobil 0918 360 169.