Informačný servis
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Kaly z komunálnych ČOV
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
Dusičnanová smernica
 
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Všetky článkyTlačové správyKonferencieSemináreKurzyIné
MORPHEUS Projekt – Záverečná konferencia
Dňa 10.12.2019 sa v Lunde, Švédsko, konala záverečná konferencia projektu MORPHEUS. V rámci spolupráce s makroregionálnou stratégiou pre Baltský región a získavania skúseností o problematike výskytu a odstraňovania farmaceutík z vôd sa konferencie zúčastnila aj zástupkyňa koordinačného tímu Prioritnej oblasti 4 Dunajskej stratégie, Andrea Vranovská.

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,20.12.2019 12:04:44
Záhrebský workshop Dunajskej stratégie
Dunajský strategický bod v spolupráci s chorvátskym predsedníctvom EUSDR zorganizovali v dňoch 5 - 6. 12. 2019 v Záhrebe komunikačný workshop, na ktorom sa zúčastnil aj tím Prioritnej oblasti 4 za Slovensko zastúpený A. Kurecovou a D. Vrablíkovou z Výskumného ústavu vodného hospodárstva.

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,20.12.2019 11:52:09
Úspešné ukončenie projektu Kľúčovského ramena
26. novembra 2019 bolo oficiálne odovzdané dielo spriechodnenia Kľúčovského ramena, na ktorom sa v mene Výskumného ústavu vodného hospodárstva zúčastnili jeho generálna riaditeľka Ľ. Kopčová a K. Holubová vedúca Oddelenia hydrológie a riečnej morfológie.

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,17.12.2019 9:36:34

Pamätný list pri príležitosti stého výročia Štátnej ochrany prírody na Slovensku si počas slávnostného podujatia konajúceho sa v Banskej Bystrici 15. októbra 2019 v mene Výskumného ústavu vodného hospodárstva prevzala jeho generálna riaditeľka Ľubica Kopčová.

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,23.10.2019 12:45:26
Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd 2019
V dňoch 15. – 17. októbra 2019 sa v Podbanskom konala jedenásta bienálna konferencia Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd. V prekrásnom tatranskom prostredí sa strelo vyše 280 odborníkov z radov prevádzkovateľov verejných kanalizácií, orgánov štátnej správy, vedeckých a pedagogických pracovníkov, či zástupcov súkromných spoločností zaoberajúcich sa problematikou odvádzania a čistenia odpadových vôd.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,22.10.2019 15:12:08
13. ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku
VÚVH bolo súčasťou Európskej noci výskumníkov aj tento rok. V Starej tržnici sme posledný piatok mesiaca september deťom, mladým i dospelým prostredníctvom vzoriek vodných živočíchov priblížili život v slovenských vodách. Záujemcovia mali možnosť si pod mikroskopickou lupou prezrieť na petriho miskách aj kultivácie baktérií žijúce vo vode.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,15.10.2019 9:46:29
Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2019
V poradí siedma vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou bola výsledkom spolupráce Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Ministerstva životného prostredia SR, jeho rezortných organizácií, vedeckej a akademickej obce. Konala sa 8. – 9. októbra vo Vyhniach.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,15.10.2019 9:23:12
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. oslavuje tento rok svoje sté výročie.
Pri tejto príležitosti sme sa stretli v Prahe s jeho riaditeľom Tomášom Urbanom a ďalšími významnými odborníkmi vo vodnom hospodárstve.

VÚVH bolo v určitom časovom úseku, a to od roku 1951 do roku 1968 súčasťou VÚV, v. v. i. no vzájomná spolupráca pokračuje i po rozdelení na český Výskumný ústav vodohospodársky a slovenský Výskumný ústav vodného hospodárstva.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,2.10.2019 18:03:09
« PREDCHÁDZAJÚCA STRANAStránka z 7NASLEDUJÚCA STRANA »