Informačný servis
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Kaly z komunálnych ČOV
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
Dusičnanová smernica
 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 
Všetky článkyTlačové správyKonferencieSemináreKurzyIné
Projekt DEEPWATER-CE – súhrn kľúčových výsledkov dosiahnutých v priebehu prípravy štúdie uskutočniteľnosti MAR v pilotnej oblasti Žitný ostrov
Sedem partnerov z 5 krajín (Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Chorvátsko a Slovensko) spolupracuje na implementácii projektu DEEPWATER-CE Interreg Central Europe, ktorého cieľom je minimalizovať negatívne dôsledky klimatickej zmeny a poskytnúť kvalitnú vodu pre obyvateľstvo, priemysel, a poľnohospodárstvo, ekosystémy nevynímajúc. Spoločne vytvorili stratégiu manažmentu vodných zdrojov, založenú na implementácii systémov riadeného dopĺňania zásob podzemných vôd v krajinách strednej Európy.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,3.12.2021 14:47:16
Konferencia organizovaná pod záštitou slovenského predsedníctva v Stratégii EÚ pre Dunajský región (EUSDR), ktorú spoločne pripravujú Sekcia vôd Ministerstva životného prostredia SR a koordinačný tím Prioritnej oblasti 4 (Kvalita vôd) EUSDR s názvom

Adaptácia na zmenu klímy:
výzvy a možnosti vo vodnom hospodárstve


27. september 2021, Hotel Bôrik, Bratislava, SR

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,22.9.2021 9:50:45
Diskusia o možnostiach dopĺňania zásob podzemných vôd (MAR) v pilotnej lokalite

V stredu 30. júna prebehol v priestoroch Výskumného ústavu vodného hospodárstva breefing za prítomnosti médií a zástupcov medzinárodného projektu DEEPWATER-CE za Slovensko.

V prvej časti breefingu RNDr. Andrea Vranovská, PhD. (VÚVH) predstavila projekt, ktorého zámerom je zadržanie vody v krajine umelo riadenou infiltráciou povrchových do podzemných vôd, a tým nadlepšovanie zásob podzemných vôd – zjednodušene ide o racionálny prístup k bilancii vodných zdrojov tak, aby sme ich mohli využívať v čase potreby na pitné účely alebo zavlažovanie.

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,2.7.2021 15:21:38

Sekcia vôd Ministerstva životného prostredia SR v spolupráci s Výskumným ústavom vodného hospodárstva pozývajú na
ODBORNÝ WEBINÁR PRI PRÍLEŽITOSTI MEDZINÁRODNÉHO DŇA DUNAJA
Dunaj – náš a európsky veľtok
28. 6. 2021 (pondelok) od 13:30 hod. do 15:30 hod. online cez platformu TEAMS


Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,23.6.2021 15:08:23
VÚVH je súčasťou projektu obnovy hniezdnych podmienok umožňujúcich návrat ohrozených druhov vtákov
Projekt LIFE Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého je zameraný na sprírodnenie brehov vodných útvarov a obnovy hniezdnych biotopov týchto ohrozených druhov vtákov. Počas jari tohto roku ochranári v spolupráci s vodohospodármi obnovili 420 m brehov Dunaja. Vďaka vytvoreniu vhodných hniezdnych podmienok a vodnej dynamiky formujúcej riečny breh sa tu už niekoľko týždňov po dokončení prác zahniezdila kolónia brehúľ hnedých.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,18.6.2021 10:07:00
Umelecká súťaž v rámci Svetového dňa vody – víťazi 10-teho ročníka
Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorým je 22. marec, bol v roku 2021 vyhlásený 10. ročník Výtvarnej súťaže študentov stredných umeleckých škôl na Slovensku. Mottom tohtoročného Svetového dňa vody bolo Ocenenie vody, čo bolo zároveň témou a zadaním pre mladých umelcov.
Vybranou technikou bola fotografia a fotografická koláž.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,11.4.2021 10:58:38
Ako si vážime vodu?
22. marec – Svetový deň vody bol ustanovený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov v roku 1993 so zámerom vyzdvihnúť dôležitosť vody. Cieľom Svetového dňa vody je upozorniť na fakt, že 2,2 miliardy ľudí nemá prístup k čistej vode. Poukazuje tiež na aktivity, ktoré smerujú k znižovaniu dôsledkov globálnej vodnej krízy. Zároveň podporuje dosiahnutie Cieľa udržateľného rozvoja – SDG 6, a tým je voda pre všetkých do roku 2030.
Koordinátorom aktivít súvisiacich s oslavou vody je UN Water, ktoré každý rok vyhlasuje tému – pre rok 2021 je ňou „Vážiť si vodu“.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,20.3.2021 19:24:52
DEEPWATER-CE tretí koordinačný míting
Aktivity projektu DEEPWATER CE sú orientované na jednu z možností ako riešiť adaptáciu na klimatické extrémy spôsobené zmenou klímy, a tou je riadené dopĺňanie zásob podzemných vôd. Práve zadržiavanie vody v krajine, čo umožní jej následné vsakovania do podzemných horizontov sa javí ako jedno z najúčinnejších adaptačných opatrení na extrémne udalosti, či sa jedná o povodne alebo o obdobia sucha.

Tretie koordinačné stretnutie partnerov projektu DEEPWATER-CE sa konalo online 25. – 26. novembra 2020. Stretnutia sa zúčastnilo 25 účastníkov z piatich krajín, a to z Maďarska, Chorvátska, Poľska, Nemecka a Slovenska.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,3.12.2020 12:41:14
« PREDCHÁDZAJÚCA STRANAStránka z 7NASLEDUJÚCA STRANA »