Informačný servis
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Kaly z komunálnych ČOV
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
Dusičnanová smernica
 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 
Všetky článkyTlačové správyKonferencieSemináreKurzyIné

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Roman Král ,2.5.2023 14:33:59
Vyhodnotenie verejného pripomienkovania projektovej dokumentácie projektu "Optimalizácia informačných systémov VÚVH pre zber a spracovanie údajov v oblasti vôd“
Výskumný ústav vodného hospodárstva sprístupnil v období od 15.3.2023 do 31.3.2023 na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu k projektu "Optimalizácia informačných systémov VÚVH pre zber a spracovanie údajov v oblasti vôd“.

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Roman Král ,6.4.2023 8:54:21
LIVING RIVERS

Implementácia Vodného plánu Slovenska vo vybraných povodiach

Názov projektu: Implementácia Vodného plánu Slovenska vo vybraných povodiach
Projektová schéma: LIFE Strategic Nature and Integrated Projects (SNaP/SIP)
Projektový akronym: LIFE21-IPE-SK-LIFE Living Rivers
Kód projektu: 101069837
Trvanie: 1.1.2023 – 31.12.2032
Rozpočet: 27 799 402,33 €
Príspevok Európskej komisie: 16 677 073,39 €
Koordinujúci príjemca: Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH)

Udržateľné vodné hospodárstvo a manažment tokov je jednou z nových výziev, ktoré nemožno vyriešiť bez integrovaného prístupu.
Projekt Living rivers prispeje k implementácii 3. Vodného plánu – Plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaja (2021-2027) na Slovensku realizáciou opatrení v povodiach riek Dunaj, Hron, Ipeľ a Belá.

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Roman Král ,27.3.2023 9:06:35
Digitalizácia prehrádzok v ramennej sústave Dunaja prispieva k manažmentu vzácneho prírodného územia a zvyšuje bezpečnosť
V ramennej sústave Dunaja v súčasnosti prebiehajú v rámci projektu LIFE14 NAT/SK/001306 Obnova a manažment dunajských lužných biotopov aktivity na zlepšenie riečnej dynamiky, vodného režimu a celkového ekologického stavu územia. V spolupráci Výskumného ústavu vodného hospodárstva a projektových partnerov postupne prebieha realizácia revitalizačných opatrení, ako je obnova zanesených riečnych ramien a mokradí, prebudovanie existujúcich prehrádzok (bariér) na ramenách, ktoré majú za cieľ oživiť prúdiace úseky a priviesť vodu tam, kde sa časom stratila. Jedným z riešení problémov ramennej sústavy je aj opätovné zavedenie tzv. simulovaných záplav v tomto človekom významne regulovanom území, ktoré sa na základe iniciatívy projektu a jeho tímu konajú každoročne od r. 2016. Hoci sa v území vykonáva dlhodobý monitoring výšky hladín povrchových a podzemných vôd, zber údajov a údržba niekoľkokrát do roka vyžadovali množstvo terénnej práce. V súvislosti s prípravou a konaním simulovaných záplav sa tiež ukázala potreba operatívneho prístupu k aktuálnym údajom o výške hladiny a informácii o bezpečnosti prejazdu brodov v území, ktoré je pomerne intenzívne využívané rôznymi stranami (vodohospodári, lesníci, ochrana prírody, poľovníci, rybári, vlastníci pozemkov) i bežnou verejnosťou.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,23.6.2022 23:37:08
Svetový deň vody 2022 – výsledky súťaže stredných umeleckých škôl
Výskumný ústav vodného hospodárstva aj tento rok organizoval v rámci Svetového dňa vody umeleckú súťaž, ktorú vyhlásili Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku a Asociácia vodárenských spoločností.

Témou súťaže bolo: Podzemné vody – zviditeľniť neviditeľné.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,19.4.2022 13:00:35
Záverečná konferencia DEEPWATER-CE

Výskumný ústav vodného hospodárstva, ako partner projektu DEEPWATER-CE, Vás srdečne pozýva na záverečnú konferenciu, ktorá sa uskutoční 31.3.2022 online formou.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,25.3.2022 8:36:40
Projekt DREAM SK -AT
Dunaj je druhou najväčšou riekou v Európe s dĺžkou 2 857 km. Preteká desiatimi krajinami a štyrmi hlavnými mestami: Viedňou, Bratislavou, Budapešťou a Belehradom. Má blahodarný vplyv na životné prostredie, no zároveň je najupravovanejšou riekou v Európe. Napriamovanie toku, ochrana pred povodňami a výstavba vodných elektrárni zmenili jej prirodzenú rovnováhu.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,21.1.2022 14:23:09
Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd 2021
V dňoch 20. – 22. októbra 2021 sa pod záštitou ministra životného prostredia SR Jána Budaja uskutočnil 12. ročník bienálnej konferencie Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,14.1.2022 8:31:03
Stránka z 7NASLEDUJÚCA STRANA »