Rámcová smernica o vode

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Implementácia RSV na národnej úrovni 2. plánovacie obdobie (2016 - 2021)

2. plánovacie obdobie (2016 - 2021)

E-mail Tlačiť PDF

 
Materiály na pripomienkovanie a konzultovanie s verejnosťou:
 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako oprávnený orgán pre vodohospodársky manažment povodí, v súlade s §13 ods. 4 vodného zákona zverejňuje Návrh vecného a časového harmonogramu pre 2. cyklus prípravy plánov manažmentu povodí, vrátane komunikačného plánu, v lehote šiestich mesiacov od 22.12.2012 do 22.06.2013 na účely predloženia písomných pripomienok a konzultácií verejnosti, užívateľom vôd, samosprávnym krajom, obciam a dotknutým orgánom štátnej vodnej správy.

Podrobnosti o možnostiach pripomienkovania uvádza dokument.

Názov Veľkosť   Dátum
Návrh vecného a časového harmonogramu a komunikačného plánu pre 2. cyklus prípravy plánov manažmentu povodí 168 kB 22.12.2012
Vyhodnotenie pripomienok k Návrhu vecného a časového harmonogramu a komunikačného plánu pre 2. cyklus prípravy plánov manažmentu povodí

180 kB

22.06.2013
Vecný a časový harmonogram a komunikačného plánu pre 2. cyklus prípravy plánov manažmentu povodí

172 kB

22.06.2013

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako oprávnený orgán pre vodohospodársky manažment povodí, v súlade s § 13 ods. 4 vodného zákona zverejňuje, Predbežný prehľad významných vodohospodárskych problémov Správneho územia povodia Dunaja pre plánovacie obdobie 2015 – 2021 a Predbežný prehľad významných vodohospodárskych problémov Správneho územia povodia Visly pre plánovacie obdobie 2015 - 2021 v lehote šiestich mesiacov od 22. 12. 2013 do 22. 06. 2014 na účely predloženia písomných pripomienok a konzultácií verejnosti, užívateľom vôd, samosprávnym krajom, obciam a dotknutým orgánom štátnej vodnej správy.

Podrobnosti o možnostiach pripomienkovania uvádza dokument

Názov Veľkosť Dátum
Predbežný prehľad významných vodohospodárskych problémov Správneho územia povodia Visly pre plánovacie obdobie 2015 - 2021 604 kB 20.12.2013
Predbežný prehľad významných vodohospodárskych problémov Správneho územia povodia Dunaja pre plánovacie obdobie 2015 - 2021

608 kB

20.12.2013
Vyhodnotenie pripomienok k Predbežnému prehľadu významných vodohospodárskych problémov Správneho územia povodia Dunaja a k Predbežnému prehľadu významných vodohospodárskych problémov Správneho územia povodia Visly  288 kB 10.09.2014

Prehľad významných vodohospodárskych problémov správneho územia povodia Dunaj

 524 kB 26.05.2015

Prehľad významných vodohospodárskych problémov správneho územia povodia Visla

 517 kB 26.05.2015


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako oprávnený orgán pre vodohospodársky manažment povodí, v súlade s § 13 ods. 4 vodného zákona zverejňuje Návrh plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaja a Návrh plánu manažmentu správneho územia povodia Visly  v lehote šiestich mesiacov od 22. 12. 2014 do 22. 06. 2015 na účely predloženia písomných pripomienok a konzultácií verejnosti, užívateľom vôd, samosprávnym krajom, obciam a dotknutým orgánom štátnej správy.

Podrobnosti o možnostiach pripomienkovania uvádza dokument.


Návrh plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaja:

 Vlastné materiály
Veľkosť Dátum
Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja

Prílohy Veľkosť Dátum
  Zoznam príloh 9.1.2015
  Príloha 2.1 9.1.2015
  Príloha 3.1 až 3.4 9.1.2015
  Príloha 4.1 9.1.2015
  Príloha 4.2 9.1.2015
  Príloha 4.3 9.1.2015
 
Príloha 4.4
Vysvetlivky
9.1.2015
  Príloha 4.5 9.1.2015
  Príloha 4.6 9.1.2015
 
Príloha 5.1
Vysvetlivky
9.1.2015
  Príloha 7.1 až 7.4 9.1.2015
  Príloha 8.1a 9.1.2015
  Príloha 8.1b 9.1.2015
  Príloha 8.3 9.1.2015
  Príloha 8.4a 9.1.2015
  Príloha 8.4b 9.1.2015
  Príloha 8.5 9.1.2015
 Mapy Veľkosť Dátum
Mapa 2.1: Útvary povrchovej vody a jej typy


Mapa 2.2: Útvary podzemnej vody v kvartérnych sedimentoch


Mapa 2.3: Útvary podzemnej vody v predkvartérnych horninách


Mapa 2.4: Útvary podzemnej vody v geotermálnych štruktúrach


Mapa 3.1: Chránené územia


Mapa 4.1a: Odvádzanie a čistenie odpadových vôd z aglomerácií nad 2000 EO - rok 2011 (podľa kritérií smernice 91/271/EHS)


Mapa 4.1b: Odvádzanie a čistenie odpadových vôd z aglomerácií nad 2000 EO - výhľad 2021


Mapa 4.2: Kategórie významných priemyselných a ostatných bodových zdrojov znečistenia povrchovej vody - rok 2011


Mapa 4.3a: Narušenie pozdĺžnej spojitosti riek a habitatov - rok 2014


Mapa 4.3b: Narušenie pozdĺžnej spojitosti riek a habitatov - Výhľad k roku 2021


Mapa 4.4: Významní odberatelia podzemnej vody - dokumentované vplyvy na kvantitatívny stav útvarov podzemnej vody


Mapa 4.5: Rozšírenie inváznych druhov vo vodných útvaroch


Mapa 4.5a: Rozšírenie inváznych druhov vodných a terestrických makrofýt vo vodných útvaroch


Mapa 5.2: Monitorovacie stanice pre monitoring kvantitatívneho a chemického stavu podzemnej vody - rok 2014


Mapa 5.3: Ekologický stav / potenciál útvarov povrchovej vody - roky 2009 - 2012


Mapa 5.4: Chemický stav útvarov povrchovej vody - roky 2009 - 2012


Mapa 5.4a: Chemický stav útvarov povrchovej vody - roky 2009 - 2012 - nesyntetické prioritné látky (kovy)


Mapa 5.4b: Chemický stav útvarov povrchovej vody - roky 2009 - 2012 - syntetické prioritné látky (ostatné znečisťujúce látky)


Mapa 5.4c: Chemický stav útvarov povrchovej vody - roky 2009 - 2012 - nesyntetické prioritné látky (pesticídy)


Mapa 5.4d: Chemický stav útvarov povrchovej vody - roky 2009 - 2012 - syntetické prioritné látky - priemyselné polutatnty


Mapa 5.5: Chemický stav útvarov podzemnej vody - roky 2010 - 2011


Mapa 5.6: Kvantitatívny stav útvarov podzemnej vody v kvartérnych sedimentoch - rok 2011


Mapa 5.7: Kvantitatívny stav útvarov podzemnej vody v predkvartérnych sedimentoch - rok 2011
Návrh plánu manažmentu správneho územia povodia Visla:
 Vlastné materiály
Veľkosť Dátum
Plán manažmentu správneho územia povodia Visly

Prílohy Veľkosť Dátum
  Zoznam príloh 9.1.2015
  Príloha 4.1 9.1.2015
  Príloha 4.4 9.1.2015
  Príloha 4.5 9.1.2015
  Príloha 4.6 9.1.2015
 
Príloha 5.1
Vysvetlivky
9.1.2015
  Príloha 7 9.1.2015
  Príloha 8.1a 9.1.2015
  Príloha 8.1b 9.1.2015
  Príloha 8.4a 9.1.2015
  Príloha 8.4b 9.1.2015
 Mapy Veľkosť Dátum
Mapa 2.1: Útvary povrchovej vody a jej typy


Mapa 2.2: Útvary podzemnej vody v kvartérnych sedimentoch


Mapa 2.3: Útvary podzemnej vody v predkvartérnych horninách


Mapa 2.4: Útvary podzemnej vody v geotermálnych štruktúrach


Mapa 3.1: Chránené územia


Mapa 4.1a: Odvádzanie a čistenie odpadových vôd z aglomerácií nad 2000 EO - rok 2011 (podľa kritérií smernice 91/271/EHS)


Mapa 4.1b: Odvádzanie a čistenie odpadových vôd z aglomerácií nad 2000 EO - výhľad 2021


Mapa 4.2: Kategórie významných priemyselných a ostatných bodových zdrojov znečistenia povrchovej vody - rok 2011


Mapa 4.3a: Narušenie pozdĺžnej spojitosti riek a habitatov - rok 2014


Mapa 4.3b: Narušenie pozdĺžnej spojitosti riek a habitatov - výhľad k roku 2021


Mapa 4.4: Významní odberatelia podzemnej vody - dokumentované vplyvy na kvantitatívny stav útvarov podzemnej vody


Mapa 4.5: Rozšírenie inváznych druhov vo vodných útvaroch


Mapa 4.5a: Rozšírenie inváznych druhov vodných a terestrických makrofýt vo vodných útvaroch


Mapa 5.2: Monitorovacie stanice pre monitoring kvantitatívneho a chemického stavu podzemnej vody - rok 2014


Mapa 5.3: Ekologický stav / potenciál útvarov povrchovej vody - roky 2009 - 2012


Mapa 5.4: Chemický stav útvarov povrchovej vody - roky 2009 - 2012


Mapa 5.4a: Chemický stav útvarov povrchovej vody - roky 2009 - 2012 - nesyntetické prioritné látky (kovy)


Mapa 5.4b: Chemický stav útvarov povrchovej vody - roky 2009 - 2012 - syntetické prioritné látky (ostatné znečisťujúce látky)


Mapa 5.4c: Chemický stav útvarov povrchovej vody - roky 2009 - 2012 - nesyntetické prioritné látky (pesticídy)


Mapa 5.4d: Chemický stav útvarov povrchovej vody - roky 2009 - 2012 - syntetické prioritné látky - priemyselné polutatnty


Mapa 5.5: Chemický stav útvarov podzemnej vody - roky 2010 - 2011


Mapa 5.6: Kvantitatívny stav útvarov podzemnej vody v kvartérnych sedimentoch - rok 2011


Mapa 5.7: Kvantitatívny stav útvarov podzemnej vody v predkvartérnych sedimentoch - rok 2011


 

Vyhodnotenie pripomienok k plánom manažmentu povodí správneho územia povodia Dunaj a správneho územia povodia Visly

Dokument Veľkosť Dátum
Vyhodnotenie pripomienok  1,97 MB
Posledná úprava Štvrtok, 01 Október 2015 07:19